| Contact

Actueel dreigingsniveau - Minimaal -

De kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een orkaan wordt op dit moment als niet reëel ingeschat. In het laatste Dreigingsbeeld van de Nederlandse Orkaanbestrijdingsdienst wordt vastgesteld dat het dreigingsniveau minimaal is. Dit dreigingsniveau is, oplopend gezien, het eerst niveau uit het viertal mogelijke algemene dreigingsniveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek.

Waarom minimaal?

Het niveau van de dreiging in Nederland is op dit moment "minimaal". De kans op een orkaan in Nederland is nihil, er geen concrete aanwijzingen dat dit op korte termijn zal wijzigen. De waarschijnlijkheid van een orkaan is momenteel het hoogst in het buitenland. Deze dreiging doet zich vooral voor in de Caraïbische en de zuidoost-Aziatische regio. Het belang om toch allert te blijven in Nederland, blijkt ondermeer uit een op 18 januari 2007 uitgebrachte video van Raymond uit Lelystad. Deze video maakt duidelijk aan welke gevaren wij in Nederland bloot kunnen staan. Dat ook Nederland bedreigd kan worden door een orkaan, wordt verder ook geïllustreerd door andere ‘postings’ op het internet waarin Nederland in één zin genoemd wordt met zware stormen dan wel beelden worden vertoond die te relateren zijn aan Nederland. Vooralsnog houden deze ontwikkelingen het dreigingsniveau op minimaal, wat betekent dat de kans op een orkaan in Nederland of onze buurlanden nihil is.

De opbouw van de vier dreigingsniveaus

De aard en ernst van een orkaan dreiging worden bepaald door vele factoren. In Nederland kennen we vier niveaus van oplopende dreiging: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Hieronder zijn bij elk van de dreigingsniveaus enkele elementen opgesomd die, als zij aan de orde zijn, richting geven bij het bepalen van het dreigingsniveau. Benadrukt moet worden dat genoemde elementen niet uitputtend zijn. Zij dienen slechts ter illustratie. De verschillende dreigingsniveaus kunnen worden beschouwd als bandbreedtes zonder harde scheidslijnen. Dit betekent dat schommelingen kunnen optreden in aard, omvang en achtergrond van de dreiging, zonder dat er aanleiding is om een ander algemeen dreigingsniveau te kiezen. Elementen kunnen veranderen, maar de totale waardering blijft ongeveer gelijk.
 

Niveau Enkele bijbehorende criteria


Minimaal - Er is zijn amper aanwijzingen voor orkaanactiviteit in nationale en internationale meteorologische netwerken
- Het is niet waarschijnlijk dat een orkaan zich ontwikkeld
- De meteorologische condities, de rustige atmosfeer en het risicokarakter van het onderzoeksveld houden dit niveau in stand


Beperkt - Er worden geen nieuwe trends of fenomenen waar dreiging vanuit gaat onderkend.
- Activiteiten van meteorologische netwerken worden niet belemmerd
- Nederland wordt niet of nauwelijks genoemd in verklaringen van internationaal erkende meteorologische instituten


Substantieel - Er worden nieuwe trends of fenomenen waar dreiging vanuit gaat ondekt
- De kans dat een orkaan Nederland bereikt is reëel
- Orkanen hebben reeds andere, met Nederland vergelijkbare, landen bereikt
- Luchtdrukschommelingen en luchtvochtigheid nemen op aanzienlijke schaal toe
- Nederland wordt regelmatig genoemd in verklaringen van internationaal erkende meteorologische instituten


Kritiek - Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat een orkaan Nederlands zal bereiken
- In Nederland woedt een orkaan en het is zeer waarschijlijk dat er meerdere zullen volgen
- Nederland wordt vaak genoemd in zeer serieus te nemen verklaringen van meteorologische instituten en specifieke gebieden in Nederland worden daarbij serieus bedreigd